• Kindergarten, 100% en Anglès Shadow
  Kindergarten, 100% en Anglès
  Immersió lingüística en anglès des de ben petits
 • L'Escola Shadow
  L'Escola
  Treball per Projectes
  Potenciem l'aprenentatge interactiu
 • L'Escola Shadow
  L'Escola
  Infantil 90% en Anglès a P3 i P4, 80% en Anglès i la resta en català a P5
  Ensenyem a pensar
 • L'Escola-Primària Shadow
  L'Escola-Primària
  Fomentem la lectura
  Projectes de comprensió, desenvolupament d'intel·ligències múltiples
 • Matèries impartides en Anglès Shadow
  Matèries impartides en Anglès
  Francès desde 5è de Primària
  Tecnology, Treball de síntesi, Educació Física
L'Escola

Serveis

Departament d'Orientació Psicopedagògica
Departament d'Orientació Psicopedagògica
El Departament d’Orientació Psicopedagògica i Professional (DOPP) és l’òrgan de l’escola que té com a funció donar recursos als professors per adaptar-se a les particularitats de cada alumne, tot treballant de manera interdisciplinari. Tanmateix, és un suport per l’alumnat i per les famílies del centre.
El Departament està format per :


 
Anna Bigas:  Llicenciada en Psicologia Clínica - Universitat de Barcelona 1995.Postgrau en teràpies psicològiques breus - Universitat de Barcelona 1996.Postgrau en Psicoterapia individual d'Orientació Psicoanàlitica 1997
Alteracions greus de la conducta en entorns educatius (2018). Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària  Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional - Especialitat Orientació Educativa (actualment cursant).


Mª Luz Martínez:  per ESO i Batxillerat . mluz.martinez@lleoxiii.com
Llicenciada en Psicologia Clínica a la Universitat de Barcelona. UB

Objectius del DOPP:
 • Atendre a la diversitat
 • Detectar NEE i establir coordinacions amb l’EAP
 • Col·laborar  amb els professors/es en l’elaboració dels plans individualitzats (PI) 
 • Fer el seguiment amb professionals externs
 • Atenció i acompanyament als alumnes del Projecte Singular
 • Orientació professional i acadèmica
 • Avaluar competències bàsiques i curriculars.
 • Orientar a les famílies en el procés evolutiu dels seus fills/es. 
 • Acollida d’alumnes nous i atenció a les famílies noves.
 • Desenvolupament del Projecte família-escola (“Creixem junts”)
 • Assessorar en l’educació en valors i en la gestió de les emocions.
 • Aquestes actuacions es concreten en els tres àmbits d’intervenció: en relació al centre, a l’alumnat i la família.


En relació al centre/professorat:
 • Assessorar i orientar a l’equip docent en relació a estratègies que facilitin la resposta a la diversitat de l’alumnat.
 • Mantenir el seguiment amb els professors i tutors 
 • Facilitar i coordinar la intervenció del DOPP amb els serveis externs (terapeutes, psicòlegs, logopedes,..)

En relació a l’alumnat:
 • Donar suport directe als alumnes amb necessitats educatives especials i amb dificultats d’aprenentatge, comportament i/o relació dins i fora de l’aula.
 • Generar un espai de mediació per a mantenir una bona convivència entre tots els membres de la comunitat educativa. 
 • Elaborar materials adaptats i aplicar els protocols pertinents per als alumnes que ho requereixin. 
 • Activitats encaminades a facilitar la integració social dels alumnes amb dificultats de relació en el seu grup i en la vida escolar.
 • Assessorar sobre la transició a la vida professional i/o acadèmica.


En relació a les famílies:
 • Orientar i col·laborar amb les famílies de tots els alumnes en general que necessitin assessorament per part del DOPP.
 • Organitzar xerrades sobre temes d’educació per proporcionar un espai a les famílies on poder resoldre dubtes i compartir situacions diàries.
Infermeria
Infermeria
L’escola disposa d’un Servei d’Infermeria, que s’encarrega d’atendre aquells alumnes que es troben malament o bé tenen algun accident. S’avisa les famílies i si cal els acompanyem a un centre sanitari.
A l’escola els tutors també fan un seguiment més personalitzat per aquells alumnes que segueixen algun tractament.En aquest cas és necessari que les famílies informin a l’escola i lliurin els documents corresponents:
 • Autorització general de medicació
 • Autorització administració puntual de  medicaments 
 • Full d’al·lèrgies (si és el cas)

Quan hi ha alguna sortida de convivències els responsables porten una farmaciola de primers auxilis.
L’escola disposa d’una assegurança d’accidents escolar obligatòria.
Servei d'Acollida
Servei d'Acollida
El servei d’acollida de l’escola cobreix tots els cursos des de la Llar d’Infants fins l’ ESO en el següent horari:
 • Matí: De 7:30h fins 9h
 • Tarda: de 17h a 19h
Els alumnes poden fer activitats lúdiques o bé avançar deures sota la supervisió de monitors. 
El servei d’acollida es fa a La Torre.
Intranet
Intranet
La Intranet és la nostra plataforma  d’interacció i comunicació entre alumnes, professorat i famílies.
Els alumnes tenen accés als continguts i llibres digitals així com a un compte de correu electrònic.
Les famílies tenen a la seva disposició informació que els permet fer el seguiment del seu fill/a a través de l’agenda, visualització de notes, així com tenir accés a circulars i menús.

Recordeu que si oblideu la contrasenya podeu obtenir-ne una altra clicant a: “has oblidat la contrassenya?
Biblioteca
Biblioteca
L’escola disposa d’una biblioteca on els alumnes poden anar a llegir o fer els deures
Campus d'Estiu
Campus d'Estiu
Programa d'activitats durant el mes de Juliol
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com