• Acompanyament personal i emocional Shadow
  Acompanyament personal i emocional
  Atenció personalitzada a través del nostre Departament d'Orientació Psicopedagògica
 • L'Escola Shadow
  L'Escola
  Treball per Projectes
  Potenciem l'aprenentatge interactiu
 • L'Escola Shadow
  L'Escola
  Infantil 90% en Anglès a P3 i P4, 80% en Anglès i la resta en català a P5
  Ensenyem a pensar
 • L'Escola-Primària Shadow
  L'Escola-Primària
  Fomentem la lectura
  Projectes de comprensió, desenvolupament d'intel·ligències múltiples
 • Noves Tecnologies Shadow
  Noves Tecnologies
  Apostem per les noves tecnologies, però sense deixar de banda altres eines més convencionals.
 • Treballem l'expressió musical Shadow
  Treballem l'expressió musical
  Potenciem la sensibilitat dels nosres alumnes
L'Escola

Primària

Objectius
Objectius
Un dels nous objectius fonamentals de l'educació, és desenvolupar una major flexibilitat que permeti als individus la possibilitat d'un aprenentatge interactiu, permanent, d’evolució i de re-adequació en l'àmbit laboral o d'estudis superiors. Les  formes d'organització del treball actual requereixen mètodes d'ensenyament-aprenentatge que estiguin en consonància amb els processos de canvi que s'estan produint en els àmbits socials, culturals, econòmics, laborals i tecnològics.
Els objectius d’aquesta etapa són:
 • Treballar per projectes
 • Promoure les habilitats d’aprendre a aprendre i ensenyar a pensar, instruir l’alumnat permetent que sigui creador dels seus propis aprenentatge.
 • Promoure el pensament crític i la reflexió
 • Permetre l’aprenentatge cooperatiu així com determinats valors (respecte, tolerància...)
 • Afavorir la comunicació i les habilitats socials
 • Afavorir la participació de les famílies
 • Potenciar l’autonomia personal i fomentar l’aprenentatge d’estratègies per resoldre problemes.
Treballem per Projectes
Treballem per Projectes
Els Projectes de Treball responen a una intenció organitzada de donar forma al desig d'aprendre. Parteixen d'un enfocament globalitzador obert, per provocar aprenentatges significatius, partint dels interessos dels nens i nenes, de les seves experiències i coneixements previs. Treballar per Projectes és tot un repte, perquè suposa un nou enfocament, un canvi d'actitud per part de l'educador i una escolta activa. Trenca amb la idea d'educació homogeneïtzadora i igualitària i es basa en la diversitat com a valor que enriqueix a una comunitat.
L'aprenentatge es basa en la idea que el nen no aprèn de manera fragmentada, sinó globalment i a partir de les situacions de la vida quotidiana. Això requereix que els temes d'estudi sorgeixin de l'interès i experiències dels alumnes. L'objectiu de l'educació, no és l'adquisició mecànica de continguts, sinó dels procediments per aprendre de manera autònoma.
El treball per projectes té en compte situacions, interessos i diferències individuals i de grup, d'acord a les demandes i necessitats de la societat i les edats dels alumnes. Els projectes s'elaboren amb l'objectiu de cobrir una demanda i, alhora, oferir una solució al problema. Poden tenir una durada curta, o que es continuïn desenvolupant el temps que es consideri pertinent. D'altra banda, aquests projectes tenen pocs elements permanents o fixos, sent una altra de les seves característiques la versatilitat. Aquesta característica permet obrir l'escola tant a les aportacions que els mateixos pares o altres familiars dels alumnes puguin realitzar, com a persones de la comunitat que per la seva formació o ofici, puguin brindar coneixements específics. Apareixen així a l'escola, altres llenguatges, altres maneres de comunicació i d'interacció, que enriqueixen la tasca educativa i les experiències dels infants que assisteixen a l'escola.
Estructura
Estructura
La Primària abasta alumnes de dels 6 fins 12 anys.
Estructura de la Primària
La Primària consta de 6 cursos, de 1r a 6è.
 • Cicle Inicial:
Llengua catalana, matemàtiques, medi social i cultural i música que s’imparteixen en català.
Llengua anglesa, art&craft, phisical education i science que s’imparteixen en anglès.
Llengua Castellana s’imparteix en castellà. 
L’Educació en valors socials i cívics o religió que s’imparteix indistintament en català o castellà.
A les matemàtiques utilitzem un programa d’aprenentatge, Jump Math, que millora de forma significativa el rendiment dels alumnes, el fa més competent matemàticament i millora, sobretot, la seva motivació.
La natació, s’imparteix fora de l’escola, no obstant està integrada dins l’àrea de Physical Education.
 • Cicle Mig:
Llengua catalana, matemàtiques, medi social i cultural i música que s’imparteixen en català.
Llengua anglesa, art&craft, Physical Education and science que s’imparteixen en anglès.
Llengua Castellana s’imparteix en castellà. 
L’Educació en valors socials i cívics o religió que s’imparteix indistintament en català o castellà.
A les Matemàtiques (a 3r de primària) utilitzem un programa d’aprenentatge, Jump Math, que millora de forma significativa el rendiment dels alumnes, el fa més competent matemàticament i millora, sobretot, la seva motivació.
A la llengua Catalana i Castellana, utilitzem un mètode basat en projectes de comprensió que desenvolupen les intel·ligències múltiples de l’alumnat i potencien la cultura del pensament i l’aprenentatge cooperatiu.
La natació, s’imparteix fora de l’escola, no obstant està integrada dins l’àrea de Physical Education.
 • Cicle Superior:
 Llengua catalana, matemàtiques, medi social i cultural i música que s’imparteixen en català.
Llengua anglesa, art&craft, Physical Education i science que s’imparteixen en anglès.
Llengua Castellana s’imparteix en castellà. 
L’Educació en valors socials i cívics i Cultura de les religions que s’imparteix indistintament en català o castellà.
Llengua Francesa, impartida exclusivament en francès.
A la llengua Catalana i Castellana, utilitzem un mètode basat en projectes de comprensió que desenvolupen les intel·ligències múltiples de l’alumnat i potencien la cultura del pensament i l’aprenentatge cooperatiu.
Horari de la Primària
Horari de la Primària
 • MATí: De 9 a 13h – Esbarjo: 10.30 a 11h
 • MIGDIA: Menjador i pati de 13 a 15h
 • TARDA: De 15h a 17h
Currículum
Currículum
Finalitat del currículum de la primària:
 • Afavorir que tots els alumnes aprenguin més i millor. 
 • Consolidar el treball per competències per desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials. 
 • Desenvolupar l’acció tutorial per contribuir al creixement personal dels alumnes.
El currículum de la Primària està organitzats en àmbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, les àrees de coneixement, d’acord amb la normativa bàsica vigent.
a) Àmbit lingüístic 
Àrea de llengua catalana i literatura. 
Àrea de llengua castellana i literatura. 
Àrea de primera llengua estrangera. 

b)Àmbit matemàtic 
Àrea de matemàtiques. 

c)Àmbit de coneixement del medi. 
Àrea de coneixement del medi natural. 
Àrea de coneixement del medi social i cultural. 

d)Àmbit artístic 
Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa. 

e)Àmbit d’educació física 
Àrea d’educació física. 
Àmbit d’educació en valors 
Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió.
Treballem per competències
Treballem per competències
Les competències que treballem són:
Competència lingüística:
Fer servir els coneixements de llengua per descriure situacions.
Justificar les opinions pròpies basant-se en una investigació.
Generar i argumentar idees per tal d’exposar-les tant a nivell oral com escrit.
Desenvolupar les habilitats lingüístiques, la coherència i la cohesió a les produccions tant escrites com orals.
Opinar constructivament sobre  les tasques dels altres.

Competència matemàtica:
Motivar la curiositat enfront situacions quotidianes.
Utilitzar i conèixer el mètode científic: plantejament, hipòtesi, desenvolupament i conclusions.

Competència tractament de la informació i competència digital
Prendre consciència del potencial de la informació existent.
Discernir informacions i contrastar-les amb altres fonts amb la finalitat de crear-se una opinió i criteri propi.

Competència social i ciutadania
Mostrar una actitud participativa i activa vers els treballs en grup.
Entendre la realitat social.

Competència cultural i artística
Potenciar la imaginació i creativitat per a realitzar tot tipus d’activitats.
Utilitzar diferents eines i tècniques per a la realització d’un treball.
Aprendre a representar la realitat des de diferents visions.

Competència d’aprendre a aprendre
Ser conscient del que es pot fer individualment i del que requereix l’ajut dels altres.
Ser conscient del que es sap, del que cal saber i com s’aprèn.
Aplicar nous coneixements i capacitats per a realitzar un aprenentatge significatiu.

Competència autonomia i iniciativa personal
Mostrar responsabilitat i autonomia.
Mostrar autoestima
Mostrar autonomia vers els interrogants sorgits.
Metodologia
Metodologia
Es tria un tema que es considera motivador i engrescador per a l’alumnat i es parteix dels seus coneixements previs, siguin o no correctes. De manera conjunta es decideixen els aspectes que es volen treballar tenint en compte els interessos i les inquietuds dels alumnes. La mestra va dirigint la conversa per tal que les decisions s’ajusten al que considera que els nens i nenes han d’assolir. L’alumnat és el protagonista del procés d’aprenentatge i, com a tal, té un paper actiu plantejant hipòtesis, cercant informació, reflexionant, etc.; es promou el treball cooperatiu tant en petit com en gran grup al mateix temps que el grup-classe en conjunt, és conscient de tots els conceptes que ha assolit al llarg del projecte com queda manifest quan ho verbalitza.
 • Pissarres digitals a les aules.
 • Introducció de tablets dins les aules, maleta de 1r a 4t i Projecte 1x1.
 • Utilització d’apps per dispositius mòbils afavoreixen un aprenentatge dinàmic i creatiu tant per part de l’alumne/a com del mestre/a.
 • Plataformes com:  Clickedu, que faciliten la posta en comú de materials i la recerca d’informació.
 • Mètodes com: Jump Math (és un programa d'ensenyament-aprenentatge de matemàtiques desenvolupades per doctors en Matemàtiques i pedagogs que permet que tots els alumnes adquireixin la base matemàtica suficient per poder desembolicar-se davant reptes socials i professionals) i Gliffing (és un mètode que utilitza les TIC aplicades a un programa d'entrenament de la lectura basat en activitats lúdiques).
 • Treball en equip, per a fomentar l’aprenentatge per competències.
 • Treball per projectes, es fomenta l’aprenentatge de forma transversal i autònoma, de manera que el coneixement i les diferents experiències queden connectades. 
 • Desdoblament en grups flexibles té una incidència molt positiva perquè els grups d’alumnes treballin al seu ritme d’aprenentatge.

L’alumne és el protagonista i el constructor del seu propi aprenentatge i  les activitats manipulatives que els proposem van dirigides a facilitar l’assoliment d’uns continguts i unes competències que els alumnes han d’anar descobrint i assimilant durant totes les etapes.
Per tal d’anar adquirint aquests continguts proposem als alumnes una metodologia de treball que respecta el seu ritme personal i les seves necessitats evolutives i facilitem que investigui, assagi i inventi, que manipuli i creï.  I el més important, que sigui capaç d’explicar i raonar perquè passen les coses.
Apostem per l’aprenentatge de les llengües estrangeres
Apostem per l’aprenentatge de les llengües estrangeres
Matèries impartides en anglès:
 • Science:  Impartida en anglès.  Requereix un bon domini de la llengua.  Alternativament hi ha un altre grup que pot seguir la matèria en català.
 • Physical Education:  Impartida en anglès.
 • Art&Craft: El TS el realitzem dins del centre amb professors nadius de parla anglesa.
 • La pròpia Llengua Anglesa: segueix la metodologia de Cambridge. Al llarg de la primària preparem els nostres alumnes per a fer unes proves - Starters, Movers y Flyers- divertides i motivadores disenyades per avaluar el progrés del seu aprenentatge.
Les activitats programades pel migdia i al menjador també s’imparteixen en anglès.


Segona llengua estrangera:
Impartim la llengua francesa des de 5è Primària fins a 4t de l’ESO.
Atenció a la diversitat
Atenció a la diversitat
Des del Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) rebem l’assessorament necessari per a poder actuar i fer un seguiment acurat de tots aquells alumnes amb necessitats educatives, ja sigui degut a trastorns tipus dislèxia, tda-h, habilitats socials, nouvinguts, el qual afavorirà dur a terme pautes d’actuació per tal de cercar estratègies que millorin el seu procés d’aprenentatge i la seva autoestima; vetlla pels alumnes, tot i tenir una bona trajectòria escolar.  És per això que, el DOP assisteix a les reunions d’avaluació i participa de les decisions que pren l’equip docent respecte d’aquests alumnes.  Tanmateix assisteix a les reunions de pares i manté sessions de treball i de traspàs d’informació amb professionals externs.
Això ens obliga a prestar especial atenció pel que fa al tractament de la diversitat en el sentit més ampli del terme en els següents aspectes:
 • Normalització lingüística:  Alumnes nouvinguts de diferents entorns culturals i lingüístics que necessitaran un aprenentatge, el més ràpid possible, de les dues llengües cooficials:  Català i Castellà. 
 • Alumnes amb necessitats educatives:  Diagnòstics de dislèxia i/o TDA-H, i altres estan tractades amb suport dins l’aula ordinària a través de Plans individuals o suports en els casos més lleus. Aquestes alteracions més o menys importants del currículum ens donen les eines per poder ajudar a que, aquests nois/es, vagin assolint els continguts de manera més individualitzada. 
 • Alumnes amb necessitats emocionals:  Amb aquests alumnes és molt important la tasca de la tutoria i del  DOP (Departament d’Orientació Psicopedagògica).  Nois i noies que pateixen conflictes familiars o per problemes de salut, econòmics, precisen una atenció i un seguiment individual a través del qual es puguin sentir més escoltats i entesos.  Requereixen d’una proximitat no només de la tutoria i DOP, sinó també de l’equip docent en general.  Atenció a la diversitat
 • Alumnes amb bon rendiment acadèmic: Aquests alumnes només requereixen de temps i una tutoria que els acompanyi en moments puntuals d'absentisme justificat per motius esportius o artístics. En casos molt concrets de nivells acadèmics alts, adeqüem el currículum a les possibilitats.
Acció de la Tutoria
Acció de la Tutoria
El nostre centre aposta pel desenvolupament d’una metodologia basada en el tracte personalitzat i en una acció compensatòria de les necessitats educatives dels nostres alumnes. Per a la nostra escola és prioritari individualitzar els processos d’ensenyament/aprenentatge, detectar possibles dificultats o necessitats educatives i fer-ne el seguiment.
Assumim la formació dels nostres alumnes com un procés que els estimuli a actuar lliurement, desenvolupant habilitats que proporcionin autonomia personal, respecte i compensació de la desigualtat.
Per poder fer un bon seguiment dels nostres alumnes, cada grup té assignat un tutor o una tutora, que constitueix el referent per a l’alumnat i per a les seves famílies i té atribuïdes unes funcions que li són inherents.
El tutor guia i orienta en moments crítics o d’especial dificultat tant en problemes relatius a l’aprenentatge, com personals o socials. Per tot això, vam considerar necessari que realitzem des de tot el centre una tasca coherent i sistemàtica des de l’inici de l’escolaritat fins al final de la mateixa abordant aspectes de millora personal i social. 
Entenem el nostre Centre com un sistema obert que incorpora la col·laboració de les famílies amb l’escola per arribar a l’assoliment dels nostres objectius educatius.
Notícies
 • El passat 14 de novembre els alumnes de 4ESOA van tenir el privilegi de comptar amb Eduardo Mendoza. L'escriptor va fer de jurat d'un concurs literari al que van participar els alumnes, presentant per parelles un final alternatiu a la novel·la "Sin noticias de Gurb"
  x
 • Hem reformat i millorat les instal·lacions dels nostres laboratoris, 3 en total.
  x
 • Un altre any, la nostra escola ha estat seleccionada per participar al CWMUN Barcelona Change the World Model of United Nations
  x
 • Així va anar la visita dels alumnes polonesos!
  x
 • Si t'interessa el món de la dansa, la música, el teatre o la producció audiovisual tria el Batxillerat d'Arts Escèniques.
  x
 • La nostra alumna de 3r d'ESO Sophie Ida Brown ha rebut una menció honorífica!
  x
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com