• Projecte Singular Shadow
  Projecte Singular
  Únic a Barcelona, per alumnes que compaginen Esport, Música o Dansa amb l'ESO o el Batxillerat.
 • A qui va dirigit? Shadow
  A qui va dirigit?
  a aquells nens que volen compaginar l'ESO o el Batxillerat amb l'Esport, la Música o la Dansa
 • Garantim un ensenyament de qualitat Shadow
  Garantim un ensenyament de qualitat
  Conciliació amb la pràctica de l'Esport, la Dansa o la Música
 • De 8h a 13:30h Shadow
  De 8h a 13:30h
  Presencial pel matí, la tarda d'estudi personal
 • Pissarres digitals a les aules Shadow
  Pissarres digitals a les aules
  Apostem per les noves tecnologies
Projecte Singular

Metodologia

Metodologia
Metodologia
Després de molts anys d’experiència hem adquirit una efectiva metodologia que fa possible garantir una formació acadèmica de qualitat sense abandonar la formació integral de l’alumne com a persona. La nostra manera de treballar es basa en:
Currículum adaptat:
El currículum del Projecte singular està organitzat d’acord amb el Pla d’estudis i és exactament el mateix que es cursa normalment. Les matèries i el contingut de les mateixes és equiparable. De la mateixa manera, el sistema d’avaluació és idèntic amb els mateixos exàmens i criteris de puntuació.  La diferència radica en què està format per matèries presencials, semi presencials i no presencials.

Matèries presencials: Totes les hores d’aquestes matèries estan ubicades en la franja de matí. Les cursen tots els alumnes amb l’assistència a classe. 

Matèries semi presencials: No totes les hores estan ubicades al matí, per tant aquests alumnes tindran unes tasques addicionals que hauran de fer a casa.  

Matèries no presencials:  Cap hora està ubicada al matí, però tenen accés al professor/a per poder buscar assessorament i/o orientació a l’hora de  realitzar els treballs monogràfics marcats per cada docent.  Ens referim a matèries com Cultura i Valors Ètics, Projecte de recerca.  L’Educació física, també té el tractament de matèria no presencial pel risc de lesió  que comporta la seva pràctica.

Cada departament té la responsabilitat de decidir el tipus de metodologia que creu més adient en funció del nivell i de les característiques del grup classe.
En les sessions de treball, és on els seus membres plantegen la validesa de les metodologies programades d’acord amb les necessitats i diversitat dels alumnes.
L’equip docent aposta per l’equilibri entre una metodologia de treball innovadora, sense deixar de banda tot allò de bo que aporten les metodologies més convencionals.
Progressivament es van introduint aquests canvis metodològics dins l’aula que es manifesten en canvis de dinàmiques com:
* Pissarres digitals a les aules.
* Introducció de tauletes digitals dins les aules.
* Introducció de telèfon mòbil dins l’aula com a eina de treball.
* Utilització d’ apps per dispositiu mòbil .
* Plataformes com: Bones notes, Moodel, Intranet, faciliten la posada en comú de materials i la recerca d’informació.
* Treball en equip i col·laboratiu, per a fomentar l’aprenentatge per competències.
* Treball per projectes.
* Desdoblament en grups flexibles a determinades assignatures com les Matemàtiques o l’Anglès .


Atenció individualitzada 
El Projecte Singular té com a objectiu  que  l’alumne/a estigui cobert en cadascuna de  les seves necessitats tant acadèmiques com emocionals. Aquesta atenció es materialitza en:

Tutoria individualitzada: Tota la diversitat d’alumnes que integra el projecte dóna lloc a múltiples variants i realitats que requereixen una tutoria personalitzada. El calendari d’entrenaments, assaigs i competicions específic per cada alumne fa que aquesta atenció sigui imprescindible. Més si tenim  present que durant el cicle de l’ESO ens immersem en un període de canvi important marcat per l’adolescència .La tutoria 
orienta i assessora l’alumne/a  a l’hora de triar matèries optatives, així com d’escollir opcions acadèmiques de futur.  

Tutoria individual amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica:  El DOPP aporta un suport a l’alumne des de la vessant més psicopedagògica per gestionar aquells casos on els aspectes emocionals, de baixa autoestima, d’ inseguretats, d’estrès, o d’angoixa s’han de tractar amb una perspectiva psicològica, a vegades també amb l’ajut de professionals externs.  Aquí, tutor/a i psicopedagoga han de treballar molt coordinadament per tal d’establir pautes d’actuació clares envers a l’equip docent i a la família o institució Esportiva/Artística. No podem obviar la pressió a la qual estan sotmesos els jugadors/es, quan participen en campionats nacionals o internacionals o el grau d’exigència en la superació de proves de dansa o música en convocatòries oficials; també la no participació en aquests esdeveniments i lògicament les lesions els afecta de manera important en el seu rendiment acadèmic i en la seva convivència diària.  Aquí és on les figures del tutor/a  i el nostre DOPP són crucials per tal de transmetre a l’alumne/a la seguretat i l’esperonament que necessita per tirar endavant el curs i/o l’etapa.  

Relació amb les famílies, representants d’entitats esportives o artístiques:
Els tutors/es de curs informen les famílies o representants d’entitats d’aquests nois/es a través dels canals de comunicació habituals de l’escola:
* Entrevista personal
* Via telèfon 
* Via correu electrònic
* Agenda escolar
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com