Nous alumnes

ESO

Objectius
Objectius
L’ESO és una etapa que abasta alumnes des dels 12 anys fins als 16.
En aquesta franja d’edat, els nois i noies estan en plena adolescència i per tant es troben immersos en un procés de canvis importants, no només a nivell físic sinó també a nivell emocional i intel·lectual.
La Secundària és una etapa de creixement, l’escola, juntament amb les famílies els ajudem i acompanyem per tal que esdevinguin persones adultes, responsables i amb creences fermes. Els eduquem en els valors de l’esforç, el civisme, la solidaritat i el respecte envers al mon. 
En acabar l’etapa han de ser competents i tenir les habilitats i capacitats per a continuar la seva formació, ja sigui cursant un batxillerat, cicles formatius o be, inserir-se en el mon laboral.
Estructura de la ESO
Estructura de la ESO
L’ESO consta de quatre cursos.  El currículum de l’alumne/a combina:
 • Matèries comunes, les cursen tots els alumnes.
 
 • Matèries optatives: de 1 a 3 ESO:
1 ESO: Francès o Estratègies d’aprenentatge 1
2 ESO: Francès o Estratègies d’aprenentatge 2
3 ESO: Francès o Emprenedoria / Cultura clàssica
 • Matèries optatives específiques: 4 ESO:
Itinerari 1: Física i química o llatí
Itinerari 2: Tecnologia, Biologia Geologia, Plàstica
Itinerari 3: Francès, Músic, Informàtica
 • Treball de síntesi: 1r, 2n i 3r ESO
 
 • Projecte de recerca: 4 ESO
Horari de la ESO
Horari de la ESO
L’horari dels alumnes que cursen l’ESO és:
 • MATI:      De 8 a 13’30 – Esbarjo:  11/11’30
 
 • MIGDIA:   Estudi vigilat de 14’30 a 15
 
 • TARDA:   De 15 a 17 h – Dimecres tarda el alumes acaben a les 13’30 – Tarda no ectiva
Curriculum
Treballem per competències:
Treballem per competències:
La paraula competència compren els coneixements, habilitats i actituds que tot alumne/a ha de tenir per poder desenvolupar-se socialment, acadèmicament i professionalment en un futur immediat.
Assoliment de les competències bàsiques:

Competència vol dir ser capaç d’utilitzar els coneixements i les habilitats que una persona té en contextos i situacions quotidianes.
Ser competent implica comprendre les situacions, reflexionar sobre allò que està passant i decidir la millor acció a fer. El terme competència inclou tant els sabers (coneixements teòrics) com les habilitats (coneixements pràctics) i les actituds (compromís personal). Va més enllà dels saber i del saber fer, inclou també el saber ser i estar.
Per a l’educació obligatòria s’identifiquen 8 competències bàsiques.
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: és la base de tots els aprenentatges i ens permet comprendre i expressar la realitat.
 • Competència artística i cultural: Facilita l’expressió i la comunicació ja que suposa, conèixer, participar i valorar, tant les manifestacions artístiques i culturals pròpies com alienes. 
 • Tractament de la informació i competència digital: Va des de l’accés a la informació fins a la seva transmissió utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
 • Competència matemàtica: Ajuda a desxifrar els codis i missatges que ofereix l’entorn i a la resolució de situacions basades en la recerca per mitja del raonament.
 • Competència d’aprendre a aprendre: La clau per l’assoliment d’un bon aprenentatge està en les tècniques d’estudi, recursos i procediments per a fer de manera eficaç un bon aprenentatge.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal: Es refereix a l’adquisició i aplicació d’un conjunt de valors i actituds (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima...) i obliga a disposar d’habilitats socials, a relacionar-se, i treballar en equip
 • Competència en el coneixement i interacció amb el món físic:  Aprendre des de l’experiència a partir dels coneixements teòrics. 
 • Competència social i ciutadana.  Aprendre a conviure de forma social i respectant els entorns socials, naturals i mediambientals.
Treballem els hàbits de treball i de convivència
Treballem els hàbits de treball i de convivència
Els hàbits són formes de comportament adquirides per mitjà d’un aprenentatge o a través de l’experiència.  Es imprescindible que els hàbits assolits des de la primera etapa de l’edat escolar, es mantinguin durant la  ESO.
Cal consolidar aspectes bàsics per al bon rendiment escolar com són:
 • La puntualitat d’arribada a l’escola
 
 • Els bons hàbits de convivència i respecte tot respectes les normes establertes.
 
 • Els bons hàbits de treball:
 1. Bon clima de treball a l’aula: mantenir l’atenció, mostrar-se participatiu.  Tenir una bona actitud a classe pot modificar la qualificació de la matèria.
 2. Gestió adequada del temps: acabar i lliurar els treballs i els deures en les dates fixades pel professor/a.
 3. Constància en el treball: mantenir un estudi i treballs diaris tant a casa com a classe.
Metodologia
Metodologia
Cada departament té la responsabilitat de decidir el tipus de metodologia que creu més adient en funció del nivell i de les característiques del grup classe.
En les sessions de treball, és on els seus membres plantegen la validesa de les metodologies programades d’acord amb les necessitats i diversitat dels alumnes.
L’equip docent aposta per l’equilibri entre una metodologia de treball innovadora, sense deixar de banda tot allò de bo que aporten les metodologies més convencionals.  
Paulatinament es van introduint aquests canvis metodològics dins l’aula que es manifesten en canvis de dinàmiques com:
 • Pissarres digitals a les aules.
 • Introducció de tablets dins les aules.
 • Introducció de telèfon mòbil dins l’aula com a eina de treball, actualment ja admès segons la normativa vigent.
 • Utilització d’ apps per dispositius mòbils afavoreixen un aprenentatge dinàmic i creatiu tant per part de l’alumne/a com del professor/a.
 • Plataformes com:  Bones notes, Moodel, Intranet,  faciliten la posta en comú de materials i la recerca d’informació.
 • Treball en equip, per a fomentar l’aprenentatge per competències.
 • Treball per projectes, es fomenta l’aprenentatge de forma transversal i autònoma, de manera que el coneixement i les diferents experiències queden connectades. 
 • Desdoblament en grups flexibles com les Matemàtiques o l’Anglès té una incidència molt positiva per que els grups d’alumnes treballin al seu ritme d’aprenentatge.
Apostem per l’aprenentatge de llengües estrangeres:
Apostem per l’aprenentatge de llengües estrangeres:
S'imparteixen en anglès les següents matèries:
 • Tecnology:  Impartida en anglès.  Requereix un bon domini de la llengua.  Alternativament hi ha un altre grup que pot seguir la matèria en català.
 • Educació Física:  Impartida en anglès.
 • Treball de síntesi: El TS el realitzem dins del centre amb professors nadius de parla anglesa.
Segona llengua estrangera:

Impartim la llengua francesa des de 5 Primària fins a quart de l’ESO.
Atenció a la diversitat
Atenció a la diversitat
Des del Departament d’orientació pedagògica i professional (DOPP) rebem l’assessorament necessari per a poder actuar i fer un seguiment acurat de tots aquells alumnes amb necessitats educatives, ja sigui degut a trastorns tipus dislèxia, tda-h, habilitats socials, nouvinguts, el qual afavorirà dur a terme pautes d’actuació per tal de cercar estratègies que millorin el seu procés d’aprenentatge i la seva autoestima; vetllem per tots els alumnes , fins i tot aquells que tenen una bona trajectòria escolar.
És per això que, el DOPP assisteix a les reunions d’avaluació i participa de les decisions que pren l’equip docent respecte d’aquests alumnes.  Tanmateix assisteix a les reunions de pares i manté sessions de treball i de traspàs d’informació amb professionals externs.
Això ens obliga a prestar especial atenció pel que fa al tractament de la diversitat en el sentit més ampli del terme en els següents aspectes:
 • Normalització lingüística:  Alumnes nouvinguts de diferents entorns culturals i lingüístics que necessitaran un aprenentatge, el més ràpid possible, de les dues llengües cooficials:  Català i Castellà.
 
 • Alumnes amb necessitats educatives:  Diagnòstics de dislèxia i/o TDA-H, i altres estan tractades amb suport dins l’aula ordinària a través de Plans individuals o suports en els casos més lleus. Aquestes alteracions més o menys importants del currículum ens donen les eines per poder ajudar a que, aquests nois/es, vagin assolint els continguts de manera més individualitzada. 
 
 • Alumnes amb necessitats emocionals:  Amb aquests alumnes és molt important la tasca de la tutoria i del  DOPP (Departament d’orientació psicopedagògica).  Nois i noies que pateixen conflictes familiars o per problemes de salut, econòmics, precisen una atenció i un seguiment individual a través del qual es puguin sentir més escoltats i entesos.  Requereixen d’una proximitat no només de la tutoria i DOPP, sinó també de l’equip docent en general.  
 
 • Alumnes amb bon rendiment acadèmic:  Aquests alumnes només requereixen de temps i una tutoria que els acompanyi en moments puntuals d’absentisme justificat per motius esportius o artístics.  En casos molt concrets de nivells acadèmics alts, adeqüem el currículum a les possibilitats de l’alumne/a amb ampliacions curriculars. 
Acció de la Tutoria
Acció de la Tutoria
La tasca del tutor/a de curs abasta diferents aspectes tots ells duts a terme en coordinació estreta amb tot l’Equip docent.
Atenció individual dels alumnes:
 • Tutoria individual:  Tots els tutors/es de curs, a part de la tutoria grupal, disposen de determinades hores per a poder dur a terme una tutoria individualitzada amb els alumnes que la necessitin.  
 
 • Tutoria individual amb el DOPP:  El DOPP aporta un suport al tutor/a des de la vessant més psicopedagògica per gestionar aquells casos on els aspectes emocionals, de baixa autoestima, d’ inseguretats s’han de tractar amb una perspectiva psicològica, en ocasions també amb l’ajut de professionals externs. Aquí, tutor/a i psicopedagoga han de treballar molt coordinadament per tal d’establir pautes d’actuació clares envers a l’equip docent i a la família o institució.
 
 • Orientació acadèmica i/o professional: La tutoria orienta i assessora l’alumne/a  alhora de triar matèries optatives, així com d’escollir opcions acadèmiques de futur.  En aquest sentit, a 4t de la ESO es passa la bateria de test BEI que informa de les habilitats i capacitats dels alumnes i que els serà molt útil per a optar entre les diferents ofertes:  Batxillerat en les diferents modalitats o Cicles Formatius de grau mig.
Notícies
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com