• Benvingut a la nostra escola Shadow
  Benvingut a la nostra escola
  Centre d'ensenyament privat concertat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  Ens definim com una escola activa, dinàmica, plurilingüe, preparada per liderar projectes que necessiten flexibilitat pedagògica, estructural i funcional.
 • Acompanyament personal i emocional Shadow
  Acompanyament personal i emocional
  Atenció personalitzada a través del nostre Departament d'Orientació Psicopedagògica
Nous alumnes

Educació Infantil

Objectius
Objectius
La nostra escola té com a objectiu l’educació integral dels infants que tenim al nostre càrrec, és un objectiu compartit, perquè el primer i màxim agent educador és la família. Per aquest motiu és fonamental que el mestre busqui la coordinació i la complicitat de la família i que la família tingui plena confiança en l’escola.
El desenvolupament global de les capacitats dels infants ha de desvetllar en l’infant el seu interès per aprendre, l’hàbit de qüestionar-se i fer-se preguntes sobre el món que l’envolta; l’habilitat de cercar i trobar respostes als reptes que se li plantegen, ha d’incidir, també, en la seva capacitat per relacionar-se, comunicar-se i aprendre de forma conjunta.

És important, doncs,  que el temps dels infants s’organitzi amb flexibilitat i que aquest sigui un temps significatiu per a ells perquè suposa la base de molts aprenentatges. La programació i la planificació han de permetre recollir els interessos espontanis que puguin sorgir dels infants, mantenir una actitud flexible, saber aprofitar l’oportunitat i incorporar una situació no prevista a la qual veiem potencial educatiu.

Ens cal tenir, també,  molt present que el nostre objectiu és vetllar pel benestar de l’infant, que se senti bé i vulgui formar part del grup. Per aconseguir-ho l’infant ha de rebre una acollida i unes atencions de qualitat, s’ha de sentir reconegut i segur perquè pugui interessar-se pel que l’envolta i obrir-se al món.

Per aquest motiu un altre objectiu de la nostra escola és aconseguir que els nostres infants, a més,  aprenguin a gestionar les seves pròpies emocions, les emocions que sorgeixen durant el procés d’aprenentatge que influeixen significativament en el seu aprenentatge, és molt important per a tots els mestres conèixer què és el que els infants són capaços d’aconseguir i seguir el seu progrés d’aprenentatge de prop tenint en compte les diferències individuals de cadascú.
Treball per projectes
Treball per projectes
Les mestres de l’Educació Infantil al llarg del curs programen temes per a treballar a través de projectes. Aquests temes  sorgeixen arran de la conversa, ja sigui a l'aula, o a qualsevol dels moments del dia a dia escolar.
És per això que el punt de partida és l'atenció de les mestres per copsar aquells temes i converses en què els nostres infants estan especialment motivats, aquells fronts que s'obren davant les seves inquietuds espontànies.
Els alumnes són els protagonistes i treballen de forma activa en grups. Al llarg de tot el projecte, els alumnes realitzen diferents tipus d’activitats (escoltar música, visitar un museu, sortides programades, activitats dins l’aula...) on es treballen els continguts de tot el currículum de l’Educació Infantil. L’avaluació de l’infant és el resultat de tot el procés educatiu del projecte i l’assoliment dels objectius programats tenint en compte les característiques personals de cada alumne-a.
Estructura de l'Eduació Infantil
Estructura de l'Eduació Infantil
L’Educació infantil, 2n cicle, consta de 3 cursos: P3, P4 i P5
Només arribar a l’aula, el primer que fem amb els/les nostres alumnes d’Educació Infantil es passar llista, saber quin dia és, el temps que fa, aquina estació estem, posem la data  i treballem un conte, una cançó, la dita del mes...
A tots els nivells es treballa:
English Project
Projecte Artístic, impartit en anglès.
Simbolic Game
Story Telling Time
Physical Education
Racons Math
Project Robotics 
Art&Craft
Música
Projecte Català
Racons Llengua Catalana
Racó de contes, s’imparteix en català.
Racons de lògica i psicomotricitat fina, impartida en anglès.
La maleta viatgera, una activitat d’una hora en la que les famílies tenen el protagonisme.
Natació
Horari d'Educació Infantil
Horari d'Educació Infantil
 • MATí: De 9 a 13h – Esbarjo: 11 a 11.30h
 • MIGDIA: Menjador i pati de 13 a 15h
 • TARDA: De 15h a 17h
Currículum de l’Educació Infantil
Currículum de l’Educació Infantil
Es presenten tres àrees de coneixement i experiència: 

L'àrea de descoberta d'un mateix i dels altres.
L'àrea de descoberta de l'entorn.
L'àrea de comunicació i llenguatges. 

Aquesta estructura pot ajudar a sistematitzar i planificar l'activitat docent. a crear uns espais d'aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els continguts de les diferents àrees, a fi que es contribueixi al desenvolupament de les nenes i els nens, acostant-los a la interpretació del món, donant-hi significat i facilitant-los la participació activa.

Treballem per capacitats
1. Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma.
L'autoconeixement, la construcció i l'acceptació de la pròpia identitat, l'autoestima,
l'educació de les emocions, l'autoexigència i el desenvolupament d'estratègies
d'aprenentatge, del pensament crític i d'hàbits responsables són essencials per
aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

L'infant haurà de ser capaç de:
• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació,
tot adonant-se de les seves possibilitats.
• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge
positiva d'ell mateix i dels altres.
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per
actuar amb seguretat i eficàcia.

2. Aprendre a pensar i a comunicar.
Organitzar i exposar les pròpies vivències; cercar i gestionar informació provinent de
diferents fonts i suports; emprar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual,
corporal, matemàtic, digital), en la comunicació d'informacions, sentiments i
coneixements; treballar de manera cooperativa i ser conscients dels aprenentatges
propis, avançar en la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament
propi.

L'infant haurà de ser capaç de:
• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques
bàsiques.
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar
projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació
de l'alumnat.

L'infant haurà de ser capaç de:
• Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i
respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
• Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els
perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

4. Aprendre a conviure i habitar el món.
La conscienciació de la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el
desenvolupament d'habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució
escolar, el treball en equip, l'empatia vers els altres, la gestió positiva dels conflictes, el
desenvolupament de projectes en comú, etc., afavoreixen la cohesió social i la formació
de persones compromeses i solidàries.

L'infant haurà de ser capaç de:
• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució
pacífica de conflictes.
• Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una
autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Treballem per capacitats
Treballem per capacitats
Treballem en diferents àmbits:
1. Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma.
L'autoconeixement, la construcció i l'acceptació de la pròpia identitat, l'autoestima,
l'educació de les emocions, l'autoexigència i el desenvolupament d'estratègies
d'aprenentatge, del pensament crític i d'hàbits responsables són essencials per
aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

L'infant haurà de ser capaç de:
• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació,
tot adonant-se de les seves possibilitats.
• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge
positiva d'ell mateix i dels altres.
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per
actuar amb seguretat i eficàcia.

2. Aprendre a pensar i a comunicar.
Organitzar i exposar les pròpies vivències; cercar i gestionar informació provinent de
diferents fonts i suports; emprar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual,
corporal, matemàtic, digital), en la comunicació d'informacions, sentiments i
coneixements; treballar de manera cooperativa i ser conscients dels aprenentatges
propis, avançar en la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament
propi.

L'infant haurà de ser capaç de:
• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques
bàsiques.
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar
projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació
de l'alumnat.

L'infant haurà de ser capaç de:
• Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i
respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
• Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els
perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

4. Aprendre a conviure i habitar el món.
La conscienciació de la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el
desenvolupament d'habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució
escolar, el treball en equip, l'empatia vers els altres, la gestió positiva dels conflictes, el
desenvolupament de projectes en comú, etc., afavoreixen la cohesió social i la formació
de persones compromeses i solidàries.

L'infant haurà de ser capaç de:
• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució
pacífica de conflictes.
• Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una
autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Metodologia
Metodologia
La nostra metodologia es basa en diferents pilars:
Aprendre a aprendre
A la nostra Escola, els infants són els protagonistes del seu propi aprenentatge. Ells  mateixos ens aporten que és allò que els interessa, només observant allò que fan, pel que mostren curiositat ens indiquen com els hem de guiar per ajudar-los a descobrir el món tant  apassionant que els envolta i a dissenyar el camí de la seva pròpia descoberta. A partir de situacions properes, els infants ens manifesten què volen saber i com ho volen esbrinar, els deixem indagar, explorar i fer-se preguntes: què és allò?, què puc fer?, que passa si...?  D’aquesta manera el propi alumne/a és subjecte del seu propi aprenentatge. 
A través dels projectes que es treballen a l’aula promovem que el nen-a  adquireixi els coneixements d’una manera més vivencial i significativa.
 • Els mestres i les mestres actuaran com a facilitadors d'un entorn on es creïn
expectatives per a l'alumnat.
 • Aprenentatge de forma global i autònoma, de manera que el coneixement i les diferents experiències queden connectades. 
 • Seleccionar i organitzar els continguts i presentar activitats de classe amb els mitjants necessaris per tal que l’alumnat aprengui i pugui desenvolupar les capacitats.
 • Adequar l’ensenyament per atendre la diversitat, les particularitats i els interessos de l’alumnat.
 • Oferir propostes globalitzades, integrant els coneixements, donant funcionalitat als aprenentatges i desenvolupant l’autonomia personal en l’alumnat.
 • Treballar amb coneixement, reflexió i coordinació amb els altres docents.
 • Pissarres digitals a les aules.
 • Introducció de tablets dins les aules.
 • Utilització d’apps per dispositius mòbils que afavoreixen un aprenentatge dinàmic i creatiu tant per part de l’alumne/a com del mestre/a.

Apostem per l’aprenentatge de les llengües estrangeres
En un món cada vegada més globalitzat i més divers, volem donar a conèixer als nostres alumnes diferents idiomes.  La nostra Escola ha iniciat un projecte multilingüe que ens permet adquirir un alt grau de competència en aquest àmbit.  
L'aprenentatge de llengua anglesa a edats molt primerenques forma part d'un procés educatiu de socialització que, en l'actualitat, pot ésser considerat com fonamental dins d'un programa modern d'educació multi i intercultural. Aquesta iniciació de l’aprenentatge també afavoreix la consolidació i plena adquisició d’aquesta llengua.
A l’etapa de l’Educació Infantil de la nostra escola prioritzem l’aprenentatge de la llengua anglesa, és per aquest motiu que a P.3 i P.4 s’imparteix en aquesta llengua pràcticament en la totalitat de l’horari. A P.5, tret del temps dedicat a l’aprenentatge de la lectura en la llengua vehicular, la resta de l’horari també s’imparteix en llengua anglesa.
Atenció a la diversitat
Atenció a la diversitat
Des del Departament d’Orientació Pedagògica i Professional (DOPP) rebem l’assessorament necessari per a poder actuar i fer un seguiment acurat de tots aquells alumnes amb necessitats educatives, ja sigui degudes a trastorns d’aprenentatge o a transtors d’habilitats socials o a alumnes nouvinguts, el qual afavorirà dur a terme pautes d’actuació per tal de cercar estratègies que millorin el seu procés d’aprenentatge i la seva autoestima; vetlla pels alumnes, tot i tenir una bona trajectòria escolar.
És per això que, el DOPP assisteix a les reunions d’avaluació i participa de les decisions que pren l’equip docent respecte d’aquests alumnes.  Tanmateix assisteix a les reunions de pares i manté sessions de treball i de traspàs d’informació amb professionals externs.
Acció de la Tutoria
Acció de la Tutoria
El nostre centre aposta pel desenvolupament d’una metodologia basada en el tracte personalitzat i en una acció compensatòria de les necessitats educatives dels nostres alumnes. Per a la nostra escola és prioritari individualitzar els processos d’ensenyament/aprenentatge, detectar possibles dificultats o necessitats educatives i fer-ne el seguiment.
Assumim la formació dels nostres alumnes com un procés que els estimuli a actuar lliurement, desenvolupant habilitats que proporcionin autonomia personal, respecte i compensació de la desigualtat. 
Per poder fer un bon seguiment dels nostres alumnes, cada grup té assignat un tutor o una tutora, que constitueix el referent per a l’alumnat i per a les seves famílies i té atribuïdes unes funcions que li són inherents.

El tutor guia i orienta en moments difícils o d'especial dificultat tant en problemes relatius a l'aprenentatge, com personals o socials. Per això, vam considerar necessari que realitzem des de tot el centre una tasca coherent i sistemàtica des de l'inici de l'escolaritat fins al final de la mateixaabordant aspectes de millora personal i social
Entenem el nostre Centre com un sistema obert que incorpora la col·laboració de les famílies amb l'escola per arribar a l'assoliment dels nostres objectius educatius.
Les nostres mestres
Les nostres mestres
Les nostres mestres són:
Patricia Guerrero:

Edurne Santiago:

Cristina Salas:
Luisa Gascón

Notícies
 • 1r Torn: del 28 de juny al 30 de juliol
  2n Torn: del 30 d’agost al 10 de setembre

  Inscripcions del 28 d'Abril al 6 de Juny.
  x
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
 • Academica Corporation
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com