• Potenciem la capacitat de recerca Shadow
  Potenciem la capacitat de recerca
  Consolidem continguts i metodologies
 • Persones Autònomes Shadow
  Persones Autònomes
  Preparem persones amb esperit crític i competent.
L'Escola

Batxillerat

Objectius
Objectius
Un cop acabada l’ESO, una de les opcions que poden triar els alumnes és cursar el Batxillerat. 
Aquesta és una etapa que consta de 2 anys acadèmics.
El currículum de l’alumne/a està organitzat en matèries comunes, modalitat, i Treball de recerca. 
Al llarg del Batxillerat és important consolidar continguts i metodologies de treball, per tal que els alumnes assoleixin una sèrie de competències necessàries per al desenvolupament acadèmic i humà de tota persona.  Tanmateix també creiem interessant potenciar la capacitat de recerca dels alumnes, 
La paraula competència comprèn els coneixements, habilitats i actituds que tot alumne/a ha de tenir  per poder desenvolupar-se socialment, acadèmicament i professionalment en un futur immediat.
Estructura del Batxillerat
Estructura del Batxillerat
El Batxillerat consta de dos cursos.  El currículum de l’alumne/a combina:
 • Matèries comunes, les cursen tots els alumnes.
 
 • Matèries modalitat: Oferim els següents itineraris: Batxillerat científic, tecnològic, social i humanístic
 
 • Treball de recerca
Horari
Horari
L’horari dels alumnes que cursen batxillerat és de dilluns a divendres  de 8 a 14’30 amb mitja hora de descans a les 11h.
Currículum
Currículum
Treballem per competències
Treballem per competències
La paraula competència comprèn els coneixements, habilitats i actituds que tot alumne/a ha de tenir per poder desenvolupar-se socialment, acadèmicament i professionalment en un futur immediat.
Assoliment de les competències bàsiques:
Competència vol dir ser capaç d’utilitzar els coneixements i les habilitats que una persona té en contextos i situacions quotidianes.
Ser competent implica comprendre les situacions, reflexionar sobre allò que està passant i decidir la millor acció a fer. El terme competència inclou tant els sabers (coneixements teòrics) com les habilitats (coneixements pràctics) i les actituds (compromís personal). Va més enllà dels saber i del saber fer, inclou també el saber ser i estar.
Per a l’educació obligatòria s’identifiquen 8 competències bàsiques.
 1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: és la base de tots els aprenentatges i ens permet comprendre i expressar la realitat.
 2. Competència artística i cultural: Facilita l’expressió i la comunicació ja que suposa, conèixer, participar i valorar, tant les manifestacions artístiques i culturals pròpies com alienes. 
 3. Tractament de la informació i competència digital: Va des de l’accés a la informació fins a la seva transmissió utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
 4. Competència matemàtica: Ajuda a desxifrar els codis i missatges que ofereix l’entorn i a la resolució de situacions basades en la recerca per mitjà del raonament.
 5. Competència d’aprendre a aprendre: La clau per l’assoliment d’un bon aprenentatge està en les tècniques d’estudi, recursos i procediments per a fer de manera eficaç un bon aprenentatge.
 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal: Es refereix a l’adquisició i aplicació d’un conjunt de valors i actituds (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima...) i obliga a disposar d’habilitats socials, a relacionar-se, i treballar en equip
 7. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic:  Aprendre des de l’experiència a partir dels coneixements teòrics. 
 8. Competència social i ciutadana.  Aprendre a conviure de forma social i respectant els entorns socials, naturals i mediambientals.
Consolidem els hàbits de treball i de convivència
Consolidem els hàbits de treball i de convivència
Els hàbits són formes de comportament adquirides per mitjà d’un aprenentatge o a través de l’experiència.  És imprescindible que els hàbits assolits des de la primera etapa de l’edat escolar, es consolidin al llarg de tota l’etapa
Cal insistir en aspectes bàsics per al bon rendiment escolar com:
 1. La puntualitat d’arribada a l’escola
 2. Els bons hàbits de convivència i respecte tot respectes les normes establertes.
 3. Els bons hàbits de treball:
 • Bon clima de treball a l’aula: mantenir l’atenció, mostrar-se participatiu.  Tenir una bona actitud a classe pot modificar la qualificació de la matèria.
 • Gestió adequada del temps: acabar i lliurar els treballs i els deures en les dates fixades pel professor/a.
 • Constància en el treball: mantenir un estudi i treballs diaris tant a casa com a classe. 
Metodologia
Metodologia
Cada departament té la responsabilitat de decidir el tipus de metodologia que creu més adient en funció del nivell i de les característiques del grup  classe.
En les sessions de treball, és on els seus membres plantegen la validesa de les metodologies programades d’acord amb les necessitats i diversitat dels alumnes.
L’equip docent aposta per l’equilibri entre una metodologia de treball innovadora, sense deixar de banda tot allò de bo que aporten les metodologies més convencionals.  
Paulatinament es van introduint aquests canvis metodològics dins l’aula que es manifesten en canvis de dinàmiques com:
 • Pissarres digitals a les aules.
 • Introducció de tablets dins les aules.
 • Introducció de telèfon mòbil dins l’aula com a eina de treball, actualment ja admès segons la normativa vigent.
 • Utilització d’ apps per dispositius mòbils afavoreixen un aprenentatge dinàmic i creatiu tant per part de l’alumne/a com del professor/a.
 • Plataformes com:  Bones notes, Moodel, Intranet,  faciliten la posada en comú de materials i la recerca d’informació.
 • Treball en equip, per a fomentar l’aprenentatge per competències.
 • Treball per projectes, es fomenta l’aprenentatge de forma transversal i autònoma, de manera que el coneixement i les diferents experiències queden connectades. 
 • Desdoblament de la  matèria d’Anglès a primer de batxillerat
Atenció a la diversitat
Atenció a la diversitat
Des del Departament d’orientació pedagògica i professional (DOPP) rebem l’assessorament necessari per a poder actuar i fer un seguiment acurat de tots aquells alumnes amb necessitats educatives, ja sigui degut a trastorns tipus dislèxia, tda-h, habilitats socials, nouvinguts, el qual afavorirà dur a terme pautes d’actuació per tal de cercar estratègies que millorin el seu procés d’aprenentatge i la seva autoestima; vetllem per tots els alumnes, tot i tenir una bona trajectòria escolar.
És per això que, el DOPP assisteix a les reunions d’avaluació i participa de les decisions que pren l’equip docent respecte d’aquests alumnes.  Tanmateix assisteix a les reunions de pares i manté sessions de treball i de traspàs d’informació amb professionals externs.

Això ens obliga a prestar especial atenció pel que fa al tractament de la diversitat en el sentit més ampli del terme en els següents aspectes:
 • Normalització lingüística:  Alumnes nouvinguts de diferents entorns culturals i lingüístics que necessitaran un aprenentatge, el més ràpid possible, de les dues llengües cooficials:  Català i Castellà. 
 • Alumnes amb necessitats educatives:  Diagnòstics de dislèxia i/o TDA-H, i altres estan tractades amb suport dins l’aula ordinària a través de Plans individuals i aplicant els protocol Prodiscat. 
 • Alumnes amb bon rendiment acadèmic:  Aquests alumnes només requereixen de temps i una tutoria que els acompanyi en moments puntuals d’absentisme justificat per motius esportius o artístics.  En casos molt concrets de nivells acadèmics alts, adeqüem el currículum a les possibilitats de l’alumne/a amb ampliacions curriculars. 
Acció de la Tutoria
Acció de la Tutoria
La tasca del tutor/a de curs abasta diferents aspectes tots ells duts a terme en coordinació estreta amb tot l’Equip docent.
Atenció individual dels alumnes:
 • Tutoria individual:  Tots els tutors/es de curs, a part de la tutoria grupal, disposen de determinades hores per a poder dur a terme una tutoria individualitzada amb els alumnes que la necessitin.  
 • Tutoria individual amb el DOPP:  El DOPP aporta un suport al tutor/a des de la vessant més psicopedagògica per gestionar aquells casos on els aspectes emocionals, de baixa autoestima, d’ inseguretats s’han de tractar amb una perspectiva psicològica, en ocasions també amb l’ajut de professionals externs.  Aquí, tutor/a i psicopedagoga han de treballar molt coordinadament per tal d’establir pautes d’actuació clares envers  l’equip docent i a la família o institució.
 • Orientació acadèmica i/o professional: La tutoria orienta i assessora l’alumne/a  a l'hora de triar la modalitat, així com d’escollir opcions acadèmiques de futur.  Les hores de tutoria estan dedicades bàsicament a l’orientació acadèmica i professional d’aquests alumnes.
Notícies
 • El passat 14 de novembre els alumnes de 4ESOA van tenir el privilegi de comptar amb Eduardo Mendoza. L'escriptor va fer de jurat d'un concurs literari al que van participar els alumnes, presentant per parelles un final alternatiu a la novel·la "Sin noticias de Gurb"
  x
 • Hem reformat i millorat les instal·lacions dels nostres laboratoris, 3 en total.
  x
 • Un altre any, la nostra escola ha estat seleccionada per participar al CWMUN Barcelona Change the World Model of United Nations
  x
 • Així va anar la visita dels alumnes polonesos!
  x
 • Si t'interessa el món de la dansa, la música, el teatre o la producció audiovisual tria el Batxillerat d'Arts Escèniques.
  x
 • La nostra alumna de 3r d'ESO Sophie Ida Brown ha rebut una menció honorífica!
  x
 • Visita de l'Octavi Teixidor, exalumne de l'escola.
  x
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com