Nous alumnes

Primària

Objectius
Un dels nous objectius fonamentals de l'educació, és desenvolupar una major flexibilitat que permeti als individus la possibilitat d'un aprenentatge interactiu, permanent, d’evolució i de re-adequació en l'àmbit laboral o d'estudis superiors. Les  formes d'organització del treball actual requereixen mètodes d'ensenyament-aprenentatge que estiguin en consonància amb els processos de canvi que s'estan produint en els àmbits socials, culturals, econòmics, laborals i tecnològics.
Els objectius d’aquesta etapa són:
 • Treballar per projectes
 • Promoure les habilitats d’aprendre a aprendre i ensenyar a pensar, instruir l’alumnat permetent que sigui creador dels seus propis aprenentatge.
 • Promoure el pensament crític i la reflexió
 • Permetre l’aprenentatge cooperatiu així c0om determinats valors (respecte, tolerància...)
 • Afavorir la comunicació i les habilitats socials
 • Afavorir la participació de les famílies
 • Potenciar l’autonomia personal i fomentar l’aprenentatge d’estratègies per resoldre problemes.
Treballem per Projectes
Els Projectes de Treball responen a una intenció organitzada de donar forma al desig d'aprendre. Parteixen d'un enfocament globalitzador obert, per provocar aprenentatges significatius, partint dels interessos dels nens i nenes, de les seves experiències i coneixements previs. Treballar per Projectes és tot un repte, perquè suposa un nou enfocament, un canvi d'actitud per part de l'educador i una escolta activa. Trenca amb la idea d'educació homogeneïtzadora i igualitària i es basa en la diversitat com a valor que enriqueix a una comunitat.
L'aprenentatge es basa en la idea que el nen no aprèn de manera fragmentada, sinó globalment i a partir de les situacions de la vida quotidiana. Això requereix que els temes d'estudi sorgeixin de l'interès i experiències dels alumnes. L'objectiu de l'educació, no és l'adquisició mecànica de continguts, sinó dels procediments per aprendre de manera autònoma.
El treball per projectes té en compte situacions, interessos i diferències individuals i de grup, d'acord a les demandes i necessitats de la societat i les edats dels alumnes. Els projectes s'elaboren amb l'objectiu de cobrir una demanda i, alhora, oferir una solució al problema. Poden tenir una durada curta, o que es continuïn desenvolupant el temps que es consideri pertinent. D'altra banda, aquests projectes tenen pocs elements permanents o fixos, sent altra de les seves característiques la versatilitat. Aquesta característica permet obrir l'escola tant a les aportacions que els mateixos pares o altres familiars dels alumnes puguin realitzar, com a persones de la comunitat que per la seva formació o ofici, puguin brindar coneixements específics. Apareixen així a l'escola, altres llenguatges, altres maneres de comunicació i d'interacció, que enriqueixen la tasca educativa i les experiències dels infants que assisteixen a l'escola.
Estructura
La Primària abasta alumnes de dels 6 fins 12 anys.
Estructura de la Primària
La Primària consta de 6 cursos, de 1r a 6è.
 • Cicle Inicial: Llengua catalana, matemàtiques, medi social i cultural i música que s’imparteixen en català.
Llengua anglesa, art&craft, phisical education i science que s’imparteixen en anglès.
Llengua Castellana s’imparteix en castellà. 
L’Educació en valors socials i cívics o religió que s’imparteix indistintament en català o castellà.
A les matemàtiques utilitzem un programa d’aprenentatge, Jump Math, que millora de forma significativa el rendiment dels alumnes, el fa més competent matemàticament i millora, sobretot, la seva motivació.
La natació, s’imparteix fora de l’escola, no obstant està integrada dins l’àrea de Physical Education.
 • Cicle Mig: Llengua catalana, matemàtiques, medi social i cultural i música que s’imparteixen en català.
Llengua anglesa, art&craft, Physical Education and science que s’imparteixen en anglès.
Llengua Castellana s’imparteix en castellà. 
L’Educació en valors socials i cívics o religió que s’imparteix indistintament en català o castellà.
A les Matemàtiques (a 3r de primària) utilitzem un programa d’aprenentatge, Jump Math, que millora de forma significativa el rendiment dels alumnes, el fa més competent matemàticament i millora, sobretot, la seva motivació.
A la llengua Catalana i Castellana, utilitzem un mètode basat en projectes de comprensió que desenvolupen les intel·ligències múltiples de l’alumnat i potencien la cultura del pensament i l’aprenentatge cooperatiu.
La natació, s’imparteix fora de l’escola, no obstant està integrada dins l’àrea de Physical Education.
 • Cicle Superior: Llengua catalana, matemàtiques, medi social i cultural i música que s’imparteixen en català.
Llengua anglesa, art&craft, Physical Education i science que s’imparteixen en anglès.
Llengua Castellana s’imparteix en castellà. 
L’Educació en valors socials i cívics i Cultura de les religions que s’imparteix indistintament en català o castellà.
Llengua Francesa, impartida exclusivament en francès.
A la llengua Catalana i Castellana, utilitzem un mètode basat en projectes de comprensió que desenvolupen les intel·ligències múltiples de l’alumnat i potencien la cultura del pensament i l’aprenentatge cooperatiu.
Horari de la Primària
 • MATí: De 9 a 13h – Esbarjo: 10.30 a 11h
 • MIGDIA: Menjador i pati de 13 a 15h
 • TARDA: De 15h a 17h
Currículum
Finalitat del currículum de la primària:
Afavorir que tots els alumnes aprenguin més i millor. 
Consolidar el treball per competències per desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials. 
Desenvolupar l’acció tutorial per contribuir al creixement personal dels alumnes.
El currículum de la Primària està organitzats en àmbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, les àrees de coneixement, d’acord amb la normativa bàsica vigent.
a) Àmbit lingüístic 
Àrea de llengua catalana i literatura. 
Àrea de llengua castellana i literatura. 
Àrea de primera llengua estrangera. 

b)Àmbit matemàtic 
Àrea de matemàtiques. 

c)Àmbit de coneixement del medi. 
Àrea de coneixement del medi natural. 
Àrea de coneixement del medi social i cultural. 

d)Àmbit artístic 
Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa. 

e)Àmbit d’educació física 
Àrea d’educació física. 
Àmbit d’educació en valors 
Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió.
Treballem per competències
Les competències que treballem són:
Competència lingüística:
Fer servir els coneixements de llengua per descriure situacions.
Justificar les opinions pròpies basant-se en una investigació.
Generar i argumentar idees per tal d’exposar-les tant a nivell oral com escrit.
Desenvolupar les habilitats lingüístiques, la coherència i la cohesió a les produccions tant escrites com orals.
Opinar constructivament sobre  les tasques dels altres.

Competència matemàtica:
Motivar la curiositat enfront situacions quotidianes.
Utilitzar i conèixer el mètode científic: plantejament, hipòtesi, desenvolupament i conclusions.

Competència tractament de la informació i competència digital
Prendre consciència del potencial de la informació existent.
Discernir informacions i contrastar-les amb altres fonts amb la finalitat de crear-se una opinió i criteri propi.

Competència social i ciutadania
Mostrar una actitud participativa i activa vers els treballs en grup.
Entendre la realitat social.

Competència cultural i artística
Potenciar la imaginació i creativitat per a realitzar tot tipus d’activitats.
Utilitzar diferents eines i tècniques per a la realització d’un treball.
Aprendre a representar la realitat des de diferents visions.

Competència d’aprendre a aprendre
Ser conscient del que es pot fer individualment i del que requereix l’ajut dels altres.
Ser conscient del que es sap, del que cal saber i com s’aprèn.
Aplicar nous coneixements i capacitats per a realitzar un aprenentatge significatiu.

Competència autonomia i iniciativa personal
Mostrar responsabilitat i autonomia.
Mostrar autoestima
Mostrar autonomia vers els interrogants sorgits.
Metodologia
Es tria un tema que es considera motivador i engrescador per a l’alumnat i es parteix dels seus coneixements previs, siguin o no correctes. De manera conjunta es decideixen els aspectes que es volen treballar tenint en compte els interessos i les inquietuds dels alumnes. La mestra va dirigint la conversa per tal que les decisions s’ajusten al que considera que els nens i nenes han d’assolir. L’alumnat és el protagonista del procés d’aprenentatge i, com a tal, té un paper actiu plantejant hipòtesis, cercant informació, reflexionant, etc.; es promou el treball cooperatiu tant en petit com en gran grup al mateix temps que el grup-classe en conjunt, és conscient de tots els conceptes que ha assolit al llarg del projecte com queda manifest quan ho verbalitza.
Pissarres digitals a les aules.
 • Pissarres digitals a les aules.
 • Introducció de tablets dins les aules, maleta de 1r a 4t i Projecte 1x1.
 • Utilització d’apps per dispositius mòbils afavoreixen un aprenentatge dinàmic i creatiu tant per part de l’alumne/a com del mestre/a.
 • Plataformes com:  Bones notes, Moodel, Intranet,  faciliten la posta en comú de materials i la recerca d’informació.
 • Treball en equip, per a fomentar l’aprenentatge per competències.
 • Treball per projectes, es fomenta l’aprenentatge de forma transversal i autònoma, de manera que el coneixement i les diferents experiències queden connectades. 
 • Desdoblament en grups flexibles té una incidència molt positiva perquè els grups d’alumnes treballin al seu ritme d’aprenentatge.

L’alumne és el protagonista i el constructor del seu propi aprenentatge i  les activitats manipulatives que els proposem van dirigides a facilitar l’assoliment d’uns continguts i unes competències que els alumnes han d’anar descobrint i assimilant durant totes les etapes.
Per tal d’anar adquirint aquests continguts proposem als alumnes una metodologia de treball que respecta el seu ritme personal i les seves necessitats evolutives i facilitem que investigui, assagi i inventi, que manipuli i creï.  I el més important, que sigui capaç d’explicar i raonar perquè passen les coses.
Apostem per l’aprenentatge de les llengües estrangeres
Matèries impartides en anglès:
 • Science:  Impartida en anglès.  Requereix un bon domini de la llengua.  Alternativament hi ha un altre grup que pot seguir la matèria en català.
 • Physical Education:  Impartida en anglès.
 • Art&Craft: El TS el realitzem dins del centre amb professors nadius de parla anglesa.
 • La pròpia Llengua Anglesa: segueix la metodologia de Cambridge. Al llarg de la primària preparem els nostres alumnes per a fer unes proves - Starters, Movers y Flyers- divertides i motivadores disenyades per avaluar el progrés del seu aprenentatge.
Les activitats programades pel migdia i al menjador també s’imparteixen en anglès.


Segona llengua estrangera:
Impartim la llengua francesa des de 5è Primària fins a 4t de l’ESO.
Atenció a la diversitat
Des del Departament d’orientació pedagògica i professional (DOPP) rebem l’assessorament necessari per a poder actuar i fer un seguiment acurat de tots aquells alumnes amb necessitats educatives, ja sigui degut a trastorns tipus dislèxia, tda-h, habilitats socials, nouvinguts, el qual afavorirà dur a terme pautes d’actuació per tal de cercar estratègies que millorin el seu procés d’aprenentatge i la seva autoestima; vetlla pels alumnes, tot i tenir una bona trajectòria escolar.  És per això que, el DOPP assisteix a les reunions d’avaluació i participa de les decisions que pren l’equip docent respecte d’aquests alumnes.  Tanmateix assisteix a les reunions de pares i manté sessions de treball i de traspàs d’informació amb professionals externs.
Això ens obliga a prestar especial atenció pel que fa al tractament de la diversitat en el sentit més ampli del terme en els següents aspectes:
 • Normalització lingüística:  Alumnes nouvinguts de diferents entorns culturals i lingüístics que necessitaran un aprenentatge, el més ràpid possible, de les dues llengües cooficials:  Català i Castellà. 
 • Alumnes amb necessitats educatives:  Diagnòstics de dislèxia i/o TDA-H, i altres estan tractades amb suport dins l’aula ordinària a través de Plans individuals o suports en els casos més lleus. Aquestes alteracions més o menys importants del currículum ens donen les eines per poder ajudar a que, aquests nois/es, vagin assolint els continguts de manera més individualitzada. 
 • Alumnes amb necessitats emocionals:  Amb aquests alumnes és molt important la tasca de la tutoria i del  DOPP (Departament d’orientació psicopedagògica).  Nois i noies que pateixen conflictes familiars o per problemes de salut, econòmics, precisen una atenció i un seguiment individual a través del qual es puguin sentir més escoltats i entesos.  Requereixen d’una proximitat no només de la tutoria i DOPP, sinó també de l’equip docent en general.  Atenció a la diversitat
 • Alumnes amb bon rendiment acadèmic: Aquests alumnes només requereixen de temps i una tutoria que els acompanyi en moments puntuals d'absentisme justificat per motius esportius o artístics. En casos molt concrets de nivells acadèmics alts, adeqüem el currículum a les possibilitats.
Acció de la Tutoria
El nostre centre aposta pel desenvolupament d’una metodologia basada en el tracte personalitzat i en una acció compensatòria de les necessitats educatives dels nostres alumnes. Per a la nostra escola és prioritari individualitzar els processos d’ensenyament/aprenentatge, detectar possibles dificultats o necessitats educatives i fer-ne el seguiment.
Assumim la formació dels nostres alumnes com un procés que els estimuli a actuar lliurement, desenvolupant habilitats que proporcionin autonomia personal, respecte i compensació de la desigualtat.
Per poder fer un bon seguiment dels nostres alumnes, cada grup té assignat un tutor o una tutora, que constitueix el referent per a l’alumnat i per a les seves famílies i té atribuïdes unes funcions que li són inherents.
El tutor guia i orienta en moments crítics o d’especial dificultat tant en problemes relatius a l’aprenentatge, com personals o socials. Per tot això, vam considerar necessari que realitzem des de tot el centre una tasca coherent i sistemàtica des de l’inici de l’escolaritat fins al final de la mateixa abordant aspectes de millora personal i social. 
Entenem el nostre Centre com un sistema obert que incorpora la col·laboració de les famílies amb l’escola per arribar a l’assoliment dels nostres objectius educatius.
Notícies
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com