• Acompanyament personal i emocional Shadow
  Acompanyament personal i emocional
  Atenció personalitzada a través del nostre Departament d'Orientació Psicopedagògica
L'Escola

Informació Preinscripció Curs 2018-2019

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019
INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019
La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics (escoles publiques i/o concertades), i també quan es vol canviar de centre.
Dates de la preinscripció del curs 2018-2019
 Presentació de sol·licituds per la preinscripció del curs 2018/19:  del 13 al 24 d'abril.

Documentació que cal presentar
 • Formulari de preinscripció, que cal lliurar en el centre triat en primera opció (és imprescindible presentar una única sol·licitud, doncs la presentació de més d’una comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre). Aquest full el podeu recollir a l’escola o descarregar-lo del web del Departament d’Ensenyament.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s'alega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual)
 • Documentació acreditativa de criteris complementaris si s’escau
Podeu trobar més información relativa al procés de preinscripció:
 • Web del Consorci d’Educació de Barcelona a l’apartat Alumnes i famílies (http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia )
 • Web del Departament d’Ensenyament: www.ensenyament.gencat.cat
 • Al web de la nostra escola: www.lleoxiii.com – PREINSCRIPCIÓ Curs 2018-19
 
Si desitgeu  informació sobre la nostra escola podeu contactar amb nosaltres a través d'aquest formulari.
 • Erasmus+
 • Cambridge English Language Assessment
 • CTB
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Barcelona Escolas Sostenibles
 • La Masia Oriol Tort
 • Fundació Lleó XIII
Escola LLEÓ XIII
Carrer Lleó XIII, 16-18-20
08022 - Barcelona
Telèfon escola Gran 93.417.50.02
Telèfon Torre 93.211.18.70
Fax. 93.211.10.46
info@lleoxiii.com